Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych Pakiet A1 w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej/
w zakresie chorób wewnętrznych Pakiet A2 w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej/w zakresie chorób wewnętrznych Pakiet B1 w godzinach dyżuru medycznego/
w zakresie chorób wewnętrznych Pakiet B2 w godzinach dyżuru medycznego na udzielanie świadczeń zdrowotnych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

 

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 29/2016 z dnia 13.06.2016 r. informuje, że w ww. postępowaniu z dnia 13.06.2016 r. wybrano następujących oferentów:

 

W ramach normalnej ordynacji:

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Dane adresowe

8.

Beata Adamiec

Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Słoneczna 11a/8,   
73-210 Recz

9.

Katarzyna Bobrek-Lesiakowska
Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Teresy 4A,
72-006 Mierzyn

10.

Ewa Domal-Kiempska
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Śląska 8/11,                 
70-432 Szczecin

11.

Artur Krzywkowski
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Mazurska 28/1,      
70-443 Szczecin

12.

Katarzyna Krzywkowska
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Romantyczna 22/11,
70-789 Szczecin

 

 

 

 

W godzinach dyżuru medycznego:

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Dane adresowe

1.

Halina Pietkiewicz
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Dunikowskiego 30/36,                                                       70-123 Szczecin

2.

Beata Czerwonko
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. C.K. Norwida 20,         
73-110 Stargard

3.

Joanna Białkowska
Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Czeska 6a/8,         
73-110 Stargard

4.

Marcin Zakrzewski

ul. Posejdona 7,            
72-006 Mierzyn

5.

Tomasz Gutowski
Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Spółdzielcza 44,       
73-110 Stargard

6.

Krzysztof Makowski
Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Gimnazjalna 6a/3,
66-440 Skwierzyna

7.

Monika Piechnik
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

Płoszkowo 1/2,         
73-115 Dolice

8.

Beata Adamiec

Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Słoneczna 11a/8,   
73-210 Recz

9.

Katarzyna Bobrek-Lesiakowska
Indywidualna Praktyka Lekarska

ul. Teresy 4A,
72-006 Mierzyn

10.

Ewa Domal-Kiempska
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Śląska 8/11,                 
70-432 Szczecin

11.

Artur Krzywkowski
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Mazurska 28/1,      
70-443 Szczecin

12.

Katarzyna Krzywkowska
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Romantyczna 22/11,
70-789 Szczecin

13.

Magdalena Świniarska
Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Policka 48B lok.5,   
71-837 Szczecin

 

Podpisanie umowy odbędzie się w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu na stronie
BIP SPWZOZ, w siedzibie Udzielającego zamówienie (ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard, budynek Administracji pokój 003).

 

 


D Y R E K C J A  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

ul. Wojska Polskiego 27

w Stargardzie
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r.  
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)  
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.)  
zaprasza oferentów  
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w

Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych:

A1) 3 umowy na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r. w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,

A2) 2 umowy na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.09.2017 r. w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,

B1) 4 umowy na okres na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.10.2016 r. w godzinach dyżuru medycznego,

B2) 11 umów na okres na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.10.2017 r. w godzinach dyżuru medycznego,

 

w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

III. Od dnia 13.06.2016 roku w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych
(pokój nr 003 – budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać
się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu
oraz „Formularz oferty.”

IV. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta w ramach zakresu:

A1) na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.06.2017 r.,

A2) na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.,

B1) na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.10.2016 r.,

B2) na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.10.2017 r.

V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych Pakiet A1 w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej/ w zakresie chorób wewnętrznych Pakiet A2 w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej/w zakresie chorób wewnętrznych Pakiet B1 w godzinach dyżuru medycznego/w zakresie chorób wewnętrznych Pakiet B2 w godzinach dyżuru medycznego w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie”, „Nie otwierać do dnia 17.06.2016roku do godz. 09:00” należy złożyć do dnia 17.06.2016 roku do godz. 08:30 w Kancelarii (pokój nr 21 –budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.

VII. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem

zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

IX. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. III.

X. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 17.06.2016 roku o godz. 09:00.

XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

XIII. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ w Stargardzie zamieści na stronie internetowej www.zozstargard.pl.

XIV. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni
od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu
oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:15:03, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content