Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

 

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 16/2016 z dnia 15.04.2016 r. informuje, że w ww. postępowaniu z dnia 22.04.2016 r. wybrano następujących oferentów:

Zakres świadczeń

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

– udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu pielęgniarstwa w SPWZOZ w Stargardzie

1

Katarzyna Szpaczyńska

PIELĘGNIARKA

ul. Staffa 2C/1                
73-110 Stargard

– udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu pielęgniarstwa w SPWZOZ w Stargardzie

2

Jolanta Śliżewska

PIELĘGNIARKA

Święte 1 G                           73-110 Stargard

– udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu pielęgniarstwa w SPWZOZ w Stargardzie

3

Krystyna Nawrot

PIELĘGNIARKA

ul. Kościuszki 12/2                     73-110 Stargard

– udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu pielęgniarstwa w SPWZOZ w Stargardzie

4

Edyta Bednarczyk

PIELĘGNIARKA

Stary Przylep 4                
74-211 Brzesko

– udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu pielęgniarstwa w SPWZOZ w Stargardzie

5

Ewa Kocikowska Halarewicz                          PIELĘGNIARKA

ul. Oświaty 13/4                         73-110 Stargard

– udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu pielęgniarstwa w SPWZOZ w Stargardzie

6

Iwona Wąchalska

PIELĘGNIARKA

Barnim 34                             74-201 Warnice

– udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu pielęgniarstwa w SPWZOZ w Stargardzie

7

Elżbieta Stankiewicz

PIELĘGNIARKA

ul. Gałczyńskiego 5                          73-110 Stargard

– udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu pielęgniarstwa w SPWZOZ w Stargardzie

8

Elżbieta Moraś

PIELĘGNIARKA

os. Zachód B9/D1                    73-110 Stargard

– udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu pielęgniarstwa w SPWZOZ w Stargardzie

9

Rozalia Masłowska

PIELĘGNIARKA

ul. Pocztowa 5c/7                                    73-110 Stargard

– udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu pielęgniarstwa w SPWZOZ w Stargardzie

10

Henryka Gierba

PIELĘGNIARKA

ul. Lechonia 2D/4                 73-110 Stargard

– udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu pielęgniarstwa w SPWZOZ w Stargardzie

11

Małgorzata Szulc

PIELĘGNIARKA

ul. Niepodległości 11              73-110 Stargard

– udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu pielęgniarstwa w SPWZOZ w Stargardzie

12

Małgorzata Sielska

PIELĘGNIARKA

ul. Płatnerzy 5B/4                    73-110 Stargard

– udzielanie świadczeń zdrowotnych
z zakresu pielęgniarstwa w SPWZOZ w Stargardzie

13

Krystyna Hulicka

PIELĘGNIARKA

ul. Wieniawskiego 27A/5                 73-110 Stargard

Podpisanie umowy odbędzie się w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu na stronie
BIP SPWZOZ w Stargardzie , w siedzibie Udzielającego zamówienie (ul. Wojska Polskiego 27,
73-110 Stargard, budynek Administracji pokój 003).

 


D Y R E K C J A

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie Szczecińskim ul. Wojska Polskiego 27

na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r.

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)

oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.)

 

zaprasza oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy

o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) – obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych
z zakresu pielęgniarstwa.

II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

III. Od dnia 15.04.2016 r. w godz. od 08.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój
nr 003 – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się
ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”

IV. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na okres od dnia 01.05.2016 r. do dnia
30.04.2018 r.

V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa”, „Nie otwierać do dnia 22.04.2016 r. do godz. 11.30” należy złożyć w Kancelarii (pokój nr 15 – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim do dnia 22.04.2016 r. do godz. 11.00.

VII. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

IX. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt III.

X. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie Szczecińskim, w dniu 22.04.2016 r. o godz. 11.30.

XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz oferty.

XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

XIII. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

XIV. Oferent może złożyć umotywowany protest do Udzielającego zamówienia dotyczący rozstrzygnięcia konkursu
w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o jego wyniku.

XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz
o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:14:21, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content