Postępowanie konkursowe nr 21/2020 poprzedzające zawarcie umowy o obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27
na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020.295 t.j. r.)
oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 1373 ze zm.)

zaprasza oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert
poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

 

Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (tj. Dz. U. z 2020.295 t.j.) – obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa.

Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „formularz oferty” zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej udzielającego zamówienia pod adresem www.zozstargard.pl lub mogą zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. Zgłoszeń w sprawie o udostępnienie ww. dokumentów można dokonywać:
1) telefonicznie pod nr tel. 91-5789-220, 91-5789-204,
2)
na adres e-mail: i.kostkiewicz@zozstargard.pl, naczelna@zozstargard.pl

Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na okres od dnia 01.10.2020 r. do dnia 30.04.2022 r.

Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pielęgniarstwa”, „Nie otwierać do dnia 28.09.2020 r. do godz. 11.30” należy złożyć w Kancelarii/Sekretariacie (budynek – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie do dnia 28.09.2020 r. do godz. 11.00.

Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. III.

Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 28.09.2020 r. o godz. 11.30.

Oferent winien należycie wypełnić Formularz oferty.

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl.


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie nr 60/2020 z dnia 15.09.2020 roku informuje, że w ww. postępowaniu wybrano następujących oferentów:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

1 „INDYWIDUALNA PRAKTYKA LEKARSKA BARBARA KALINOWKSA”
Barbara Kalinowska
ul. J. Piłsudskiego 24a/7
73-110 Stargard
2 „INDYWIDUALNA SPECJALISTYCZNA PRAKTYKA PIELĘGNIARSKA BARBARA PAC-POMARNACKA”
Barbara Pac-Pomarnacka
ul. J. Nowakowskiego 5A/2
73-110 Stargard

Ostatnia aktualizacja: 24 listopada 2020, 11:38:04, przez Administrator

Załączniki


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content