Postępowanie konkursowe nr 07/2022 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu badań cytologicznych, histopatologicznych, sekcji zwłok oraz biopsji cienkoigłowych i gruboigłowych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
Wojska Polskiego 27
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej (Dz. U. 2021, poz. 711)
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U.2021.1285 t.j.)
zaprasza oferentów  do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu:
  w miejscu udzielania świadczeń Oferenta:
  – badań histopatologicznych;
  – badań cytologicznych, z wyłączeniem badań w ramach programów NFZ:
  „Pobieranie materiału z szyjki macicy do przesiewowego badania cytologicznego”
  „Profilaktyka raka szyjki macicy – etap pogłębionej diagnostyki”;
  – sekcji zwłok, w tym osób zmarłych z powodu zakażenia wirusem SARS-CoV-2;
  – biopsji cienkoigłowych, biopsji gruboigłowych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie, w zakresie badań opisanych w załączniku nr 3 do „Szczegółowych warunków konkursu ofert”.
 2. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.
 3. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „formularz oferty” zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej udzielającego zamówienia pod adresem zozstargard.pl.
 4. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 04.2022 r. do dnia 31.03.2025 r.
  Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
 5. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań histopatologicznych, cytologicznych, sekcji zwłok, biopsji gruboigłowych na rzecz pacjentów Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie”, „Nie otwierać do dnia 03.2022 roku do godz. 12.30” należy złożyć do dnia 23.03.2022 r. do godz. 12.00 w Kancelarii (budynek Administracji pok. 007) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.
 6. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
 7. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.
 8. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 3.
 9. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 03.2022 r. o godz. 12.30.
 10. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.
 11. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
 12. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej zozstargard.pl w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
 13. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 3 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
 15. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: zozstargard.pl.

Ostatnia aktualizacja: 31 marca 2022, 12:54:53, przez Szymon Kulas

Załączniki

 • 1 pdf 2022 07 Wzór umowy
  Data dodania: 15 marca 2022 13:33 Dodany przez: Szymon Kulas Wielkość pliku: 492 KB Pobrania: 225
 • 2 pdf 2022 07 Formularz oferty
  Data dodania: 15 marca 2022 13:33 Dodany przez: Szymon Kulas Wielkość pliku: 952 KB Pobrania: 229
 • 3 pdf 2022 07 SWKO
  Data dodania: 15 marca 2022 13:33 Dodany przez: Szymon Kulas Wielkość pliku: 408 KB Pobrania: 229
 • 4 pdf 2022 07 ogłoszenie o rozstrzygnięciu
  Data dodania: 31 marca 2022 12:54 Dodany przez: Szymon Kulas Wielkość pliku: 160 KB Pobrania: 257

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content