Postępowanie konkursowe nr 25/2022 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chirurgii ogólnej w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego[ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. 2022, poz. 633 t.j.)
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. 2021, 1285 t.j.)
zaprasza oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym
zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie chirurgii ogólnej w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chirurgicznego Ogólnego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie:
A) w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,

B) w godzinach dyżuru medycznego,
C) pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszej umowy, oraz ich udzielanie w związku z wezwaniem przez lekarza dyżurnego Oddziału w godzinach odpowiadających godzinom dyżuru medycznego.
2. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.
3. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „formularz oferty” zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej udzielającego zamówienia pod adresem www.zozstargard.pl lub mogą zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. Zgłoszeń w sprawie o udostępnienie ww. dokumentów można dokonywać:
a) telefonicznie pod nr tel. 91-5789-220,
b) na adres e-mail: i.kostkiewicz@zozstargard.pl,
4. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.12.2022 r. do dnia 30.11.2025 r.
5. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
6. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza
w zakresie chirurgii ogólnej. Nie otwierać do dnia 14.11.2022 r. do godz. 11.30” należy złożyć do dnia 14.11.2022 r. do godz. 11.00 w Kancelarii (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.
7. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.
9. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 3.
10. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 14.11.2022 r. o godz. 11.30.
11. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.
12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
13. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
14. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 10 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
16. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

Ostatnia aktualizacja: 1 grudnia 2022, 09:27:11, przez Magdalena Szramke

Załączniki

 • 1 pdf 2022 25 SWKO
  Data dodania: 4 listopada 2022 12:26 Dodany przez: Magdalena Szramke Wielkość pliku: 452 KB Pobrania: 145
 • 2 pdf 2022 25 Formularz oferty lekarz
  Data dodania: 4 listopada 2022 12:26 Dodany przez: Magdalena Szramke Wielkość pliku: 495 KB Pobrania: 138
 • 3 pdf 2022 25 LS umowa lekarz
  Data dodania: 4 listopada 2022 12:26 Dodany przez: Magdalena Szramke Wielkość pliku: 652 KB Pobrania: 137
 • 4 pdf ogłoszenie o rozstrzygnięciu
  Data dodania: 1 grudnia 2022 09:27 Dodany przez: Magdalena Szramke Wielkość pliku: 201 KB Pobrania: 160

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content