Postępowanie konkursowe nr 11/2024 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisywanie i ocenę badań obrazowych: tomografii komputerowej i RTG w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie [PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT][PYTANIA I ODPOWIEDZI][MODYFIKACJA DOKUMENTÓW][UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA]

D Y R E K C J A
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27 na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 991 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 146)
zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisywanie i ocenę badań obrazowych:
a) tomografii komputerowej,

b) RTG,

wykonywanych w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przez personel Zamawiającego oraz przeprowadzanie konsultacji radiologiczno-klinicznych, w oparciu o dane medyczne przekazywane drogą teletransmisji uruchomionej na serwerze Zamawiającego na serwerze Oferenta (CPV 85150000-5 Usługi obrazowania medycznego).

 1. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.
 2. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „formularz oferty” zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej Udzielającego zamówienia pod adresem zozstargard.pl
 3. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.07.2024 r. do dnia 30.06.2026 r.
 4. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
 5. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy umieścić w zaklejonej kopercie opatrzonej pieczęcią oferenta i odpowiednim napisem.  „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnostyki obrazowej poprzez zdalne opisywanie i ocenę badań obrazowych TK/RTG”, „Nie otwierać do dnia 10.05.2024 r. do godz. 10.00” należy złożyć do dnia 10.05.2024 r. do godz. 09.30 w Sekretariacie (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.
 6. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
 7. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.
 8. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 2.
 9. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 10.05.2024 r. o godz. 10.00.
 10. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.
 11. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 12. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej zozstargard.pl oraz na Tablicy ogłoszeń SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
 13. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 14. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
 15. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz
  o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: zozstargard.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja: 17 maja 2024, 11:06:04, przez Iwona Kostkiewicz

Załączniki


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content