Postępowanie konkursowe nr 13/2024 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w ramach leczenia szpitalnego w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie [ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27 na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2024 r., poz. 799 t.j.) oraz ustawy z dnia 27.08.2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 146 t.j.)
zaprasza Oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

KOD CPV: 85121100-4 (OGÓLNE USŁUGI LEKARSKIE)

Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wykonujący działalność leczniczą, lub osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej, obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, obejmujących poradę lekarską udzielaną w warunkach ambulatoryjnych w bezpośrednim kontakcie ze świadczeniobiorcą lub telefonicznie oraz w miejscu jego zamieszkania lub pobytu świadczeniobiorcy,  w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

 1. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.
 2. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „formularz oferty” zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej Udzielającego zamówienia pod adresem zozstargard.pl lub mogą zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres
  e-mail. Zgłoszeń w sprawie o udostępnienie ww. dokumentów można dokonywać: a) telefonicznie pod nr tel. 91-5789-220, b) na adres e-mail:  i.kostkiewicz@zozstargard.pl
 1. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.07.2024 r. do dnia 30.06.2026 r.
 2. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
 3. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarza w zakresie nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej w SPWZOZ w Stargardzie”. Nie otwierać do dnia 24.06.2024 r. do godz. 11.30” należy złożyć do dnia 24.06.2024 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.
 4. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
 5. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.
 6. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 2.
 7. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 24.06.2024 r. o godz. 11.30.
 8. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.
 9. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.
 10. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej zozstargard.pl oraz na Tablicy ogłoszeń SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
 11. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
 12. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
 13. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz
  o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: zozstargard.pl

 

 

Ostatnia aktualizacja: 11 lipca 2024, 09:32:50, przez Iwona Kostkiewicz

Załączniki

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content