Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych USG ginekologicznych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego 27  
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.)  
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)  
zaprasza oferentów  do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych USG ginekologicznych dla:

a)    pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,

b)   pacjentek skierowanych przez lekarzy Poradni Ginekologiczno-Położniczej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,

c)    pacjentek skierowanych przez lekarzy innych podmiotów leczniczych, z którymi Udzielający zamówienia posiada zawarte umowy w przedmiotowym zakresie świadczeń,

d)   pacjentek dokonujących opłaty za badanie USG na rzecz Udzielającego zamówienia.

2. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

3. Od dnia 19.04.2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”

4. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.05.2018 r. do dnia 31.03.2021 r.

5. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

6. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie wykonywania badań USG ginekologicznych. Nie otwierać do dnia 25.04.2018 roku do godz. 13.00” należy złożyć do dnia 25.04.2018 r. do godz. 12.30 w Kancelarii (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.

7. Celem dokonania zmiany oferty – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

8. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

9. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w ust. 3.

10. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 25.04.2018 r. o godz. 13.00.

11. Oferent winien poprawnie wypełnić Formularz Oferty.

12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

13. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

14. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

16. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz
o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

 


 

OGŁOSZENIE

W sprawie przesunięcia terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych USG ginekologicznych dla:

a)   pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,

b)  pacjentek skierowanych przez lekarzy Poradni Ginekologiczno-Położniczej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,

c)   pacjentek skierowanych przez lekarzy innych podmiotów leczniczych, z którymi Udzielający zamówienia posiada zawarte umowy w przedmiotowym zakresie świadczeń,

d)  pacjentek dokonujących opłaty za badanie USG na rzecz Udzielającego zamówienia.

 

Zgodnie z postanowieniem Rozdziału IV pkt. 7 SWKO Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w dniu 25 kwietnia 2018 roku przesunął termin składania ofert w przedmiotowym konkursie do dnia 26 kwietnia 2018 r. do godz. 13:30. W związku z powyższym termin otwarcia ofert nastąpi dnia 26 kwietnia 2018 r. o godz. 13.45.


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
nr 18/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie badań diagnostycznych USG ginekologicznych dla:

a)    pacjentek Oddziału Ginekologiczno-Położniczego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,

b)   pacjentek skierowanych przez lekarzy Poradni Ginekologiczno-Położniczej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie,

c)    pacjentek skierowanych przez lekarzy innych podmiotów leczniczych, z którymi Udzielający zamówienia posiada zawarte umowy w przedmiotowym zakresie świadczeń,

d)   pacjentek dokonujących opłaty za badanie USG na rzecz Udzielającego zamówienia.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 44/2018 z dnia 19.04.2018 roku informuje, że w ww. postępowaniu wybrano następującego oferenta:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

Zakres świadczeń

1

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

lek. Piotr Długosz

Ul. Mickiewicza 7/7,

73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych zakresie badań diagnostycznych USG ginekologicznych

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:38:24, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content