Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych [UNIEWAŻNIENIE i ROZSTRZYGNIECIE]

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO
W TRYBIE KONKURSU OFERT na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych Pakiet B w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz
z funkcją kierowania oddziałem/Pakiet C w godzinach dyżuru medycznego w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 26/2016 z dnia 24.05.2016 r. informuje, że w ww. postępowaniu z dnia 24.05.2016 r. wybrała następującego oferenta:

 

W godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałem oraz
w godzinach dyżuru medycznego:

Nr oferty

Nazwa Oferenta

Dane adresowe

9.

Beata Skobel

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Zaciszna 4A
71-433 Szczecin

Podpisanie umowy odbędzie się w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu na stronie
BIP SPWZOZ, w siedzibie Udzielającego zamówienie (ul. Wojska Polskiego 27, 73-110 Stargard, budynek Administracji pokój 003).

 


W sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych Pakiet A1 w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej oraz Pakiet A2 w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim w dniu 09 czerwca 2016 roku unieważniła postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 26 ust. 4 Ustawy o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 618 ze zm.) w związku z art. 150 ust. 4 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 581 ze zm.), gdyż kwota najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Udzielający zamówienia przeznaczył na finansowanie świadczeń zdrowotnych.

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału chorób wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim w zakresie Pakietu C – godziny dyżuru medycznego.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 26/2016 z dnia 24.05.2016 r. informuje, że w ww. postępowaniu z dnia 24.05.2016 r. wybrała następującego oferenta:

Zakres świadczeń

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

– udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału chorób wewnętrznych w zakresie Pakietu C – godziny dyżuru medycznego.

12

Katarzyna Stępczyńska

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

ul. Seledynowa 30/8
70-781 Szczecin

 

Podpisanie umowy odbędzie się w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu na stronie
BIP SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim, w siedzibie Udzielającego zamówienie (ul. Wojska Polskiego 27,
73-110 Stargard, budynek Administracji pokój 003).

 

 


 

D Y R E K C J A  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

ul. Wojska Polskiego 27

w Stargardzie
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r.  
o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)  
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.  
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.)  
zaprasza oferentów  
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w

Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych:

A1) 3 umowy na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.03.2017 r. w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,

A2) 2 umowy na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.09.2017 r. w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,

B) w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej z funkcją kierowania oddziałem,

C) w godzinach dyżuru medycznego

 

 

w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

III. Od dnia 24.05.2016 roku w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych
(pokój nr 003 – budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać
się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu
oraz „Formularz oferty.”

IV. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta w ramach zakresu:

A1) 3 umowy na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 31.03.2017 r.

A2) 2 umowy na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

B) na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.11.2017 r.

C) na okres od dnia 01.07.2016 r. do dnia 30.10.2017 r.

V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie chorób wewnętrznych Pakiet A1 w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej obowiązująca do dnia ………/Pakiet A2w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej obowiązująca do dnia………/w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałem/w godzinach dyżuru medycznego w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Chorób Wewnętrznych Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie”, „Nie otwierać do dnia 31.05.2016 roku do godz. 09:00” należy złożyć do dnia 31.05.2016 roku do godz. 08:30
w Kancelarii (pokój nr 21 –budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.

VII. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem

zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

IX. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. III.

X. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 31.05.2016 roku o godz. 09:00.

XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

XIII. Ogłoszenie o rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ w Stargardzie zamieści na stronie internetowej www.zozstargard.pl.

XIV. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni
od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu
oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:14:45, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content