Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Postępowanie konkursowe nr 09/2018 

D Y R E K C J A  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego 27  
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.)  
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)  
zaprasza oferentów  do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach leczenia szpitalnegooraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Ginekologiczno-Położniczego oraz Poradni Położniczo-Ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie:

A)    w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,

B)     w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałem,

C)     w godzinach dyżuru medycznego oraz pozostawaniem w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego postępowania oraz ich udzielaniem w związku z wezwaniem przez lekarza dyżurnego oddziału.

2. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

3. Od dnia 23.02.2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”

4. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2021 r.

5. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

6. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa i ginekologii w ramach leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej,”.„Nie otwierać do dnia 02.03.2018 roku do godz. 11.30” należy złożyć do dnia 02.03.2018 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.

7. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

8. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

9. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 3.

10. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 02.03.2018 r. o godz. 11.30.

11. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

13. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

14. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

16. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz
o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

 


 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
nr 09/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie położnictwa I ginekologii w ramach leczenia szpitalnego oraz ambulatoryjnej opieki specjalistycznej ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Ginekologiczno-Położniczegooraz Poradni Położniczo-Ginekologicznej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie:

A) w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,

B) w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałem,

C) w godzinach dyżuru medycznego oraz pozostawaniem w gotowości do udzielania świadczeń.

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 19/2018 z dnia 22.02.2018 roku informuje, że w ww. postępowaniu wybrano następujących oferentów:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

Zakres świadczeń

4

Indywidualna Spejalistyczna Praktyka Lekarska Marek Iwanicki

ul. Zielona 2, 73-109 Sowno

Udzielanie świadczeń zdrowotnych           w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałem, pełnienie dyżurów medycznych, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

9

Indywidualna  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Krzysztof Ira

ul. Jerzego Andrzejewskiego 29L/2, 70-786 Szczecin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych          w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, pełnienie dyżurów medycznych, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

8

Indywidualna  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Aleksandra Szagdaj

ul. Adama Mickiewicza 5a, Morzyczyn, 73-108 Kobylanka

Udzielanie świadczeń zdrowotnych          w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, pełnienie dyżurów medycznych, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

7

Indywidualna  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Janusz Gostyński

al.. Dębowa 44, 73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych          w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, pełnienie dyżurów medycznych, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

6

Indywidualna  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jarosław Pękała

ul. Szybowcowa 92, 70-843 Szczecin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych          w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, pełnienie dyżurów medycznych, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

3

Indywidualna  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Piotr Długosz

ul. Mickiewicza 7/7, 73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych          w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, pełnienie dyżurów medycznych, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

5

Prywatny Gabinet Ginekologiczno-Położniczy Maciej Krawczak

ul. Spokojna 6, 73-150 Łobez

pełnienie dyżurów medycznych

2

Indywidualna  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Maria Leśnik-Winnicka

ul. Karłowicza 20, 73-110 Stargard

pełnienie dyżurów medycznych, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

1

Indywidualna  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Gromadzka

ul. Środkowa 3/2, 73-110 Stargard

pełnienie dyżurów medycznych, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:37:56, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content