Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

 

D Y R E K C J A

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27

na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r.

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.)

oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)

 

zaprasza oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy

o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

(postępowanie konkursowe nr 16/2018)

I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) – obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa.

II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

III. Od dnia 19.04.2018 r. w godz. od 08.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”

IV. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na okres od dnia 01.05.2018 r. do dnia 30.04.2021 r.

V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa”, „Nie otwierać do dnia 26.04.2018 r. do godz. 11.30” należy złożyć w Kancelarii (budynek – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie do dnia 26.04.2018 r. do godz. 11.00.

VII. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

IX. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt III.

X. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 26.04.2018 r. o godz. 11.30.

XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz oferty.

XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

XIII. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

XIV. Oferent może złożyć umotywowany protest do Udzielającego zamówienia dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o jego wyniku.

XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
nr 16/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 42/2018 z dnia 19.04.2018 roku informuje, że w ww. postępowaniu wybrano następujących oferentów:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

Zakres świadczeń

1

Indywidualna Praktyka Pielegniarska

Teresa Worotyńska

Ul. Niepodległości 39c,

73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa

2

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Urszula Banachowicz

Ul. Kr. Jadwigi 8,

73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa

3

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Beata Łachacz-Bielicka

Os. Zachód B12/A 9,

73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa

5

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Ewa Kocikowska-Halarewicz

Ul. Oświaty 13/4,

73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa

6

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Anna Renata Gruszka

Ul. B. Prusa 3/4,

73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa

8

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Irena Zofińska

Ul. Piłsudskiego 56A/9,

73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa

9

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Renata Pauli

Ul. Obrońców Westerplatte 5A/2,

73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa

10

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Krystyna Nawrot

Ul. Kościuszki 12/2,

73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa

11

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Joanna Błoch

Ul. Strażnicza 3/15,

73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa

12

Indywidualna Praktyka Pielęgniarska

Maria Krajewska

Ul. Przedwiośnie 39/7,

73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:38:24, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content