Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

W sprawie przesunięcia terminu składania ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w  Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

 

Zgodnie z postanowieniem Rozdziału III pkt. 5 SWKO Dyrektor Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
w dniu 13 lutego 2017 roku przesunął termin składania ofert w przedmiotowym konkursie do dnia 20 lutego 2017 r. do godz. 14:00. W związku z powyższym termin otwarcia ofert nastąpi dnia 20 lutego 2017 r. o godz. 14.30.

 

 


 

D Y R E K C J A

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego

Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie

przy ul. Wojska Polskiego 27

na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r.

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)

oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r.

oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.)

zaprasza oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych

w

Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym

Zakładzie Opieki Zdrowotnej

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

III. Od dnia 07.02.2017 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty”.

IV. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta od dnia 15.02.2017 r. do dnia 30.09.2018 r.

V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym SPWZOZ w Stargardzie”, „Nie otwierać do dnia 13.02.2017 r. do godz. 13.00” należy złożyć do dnia 13.02.2017 r. do godz. 12.30
w Kancelarii  (pokój nr 21 – budynek Administracji) Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.

VII. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

IX. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt III.
X. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 13.02.2017 r. o godz. 13.00.

XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

XIII. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

XIV. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl


 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 10/2017 z dnia 07.02.2017 r. informuje, że w ww. postępowaniu z dnia 20.02.2017 r. wybrano następującego oferenta:

 

Zakres świadczeń

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

– udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SOR SPWZOZ w Stargardzie.

1

Erwina Hendzelewska

Pęzino 64

73-131 Pęzino

– udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SOR SPWZOZ w Stargardzie.

2

Mateusz Szramke

Pęzino 90 lok. 3

73-131 Pęzino

– udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SOR SPWZOZ w Stargardzie.

3

Klaudia Elżbieta Kortych

Reptowo 25

73-108 Reptowo

– udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SOR SPWZOZ w Stargardzie.

4

Jan Szymon Huk

Storkówko 7/1

73-112 Stara Dąbrowa

– udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SOR SPWZOZ w Stargardzie.

5

Anna Katarzyna Żółwińska

ul. Graniczna 28

73-110 Stargard

– udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SOR SPWZOZ w Stargardzie.

6

Karolina Cybulska

ul. Mickiewicza 12

73-240 Bierzwnik

– udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SORSPWZOZ w Stargardzie.

7

Magdalena Duda

ul. Kazimierza Wielkiego 1B lok. 10

73-110 Stargard

– udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu ratownictwa medycznego oraz realizacji świadczeń w obszarze działalności transportu medycznego przez ratowników medycznych w SORSPWZOZ w Stargardzie.

8

Konrad Pietruszka

Bielkowo 34

73-108 Kobylanka

Podpisanie umowy odbędzie się w ciągu siedmiu dni od dnia ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu na stronie
BIP SPWZOZ w Stargardzie, w siedzibie Udzielającego zamówienie (ul. Wojska Polskiego 27,
73-110 Stargard, budynek Administracji pokój 003).

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:31:50, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content