Ogłoszenie o konkursie na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Lecznictwa

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej

ogłasza konkurs na stanowisko zastępcy dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego
Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie z siedzibą w Stargardzie, ul. wojska polskiego 27

Konkurs zostanie przeprowadzony w oparciu o ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1638 z późn. zm.) oraz rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie przeprowadzenia konkursu na niektóre stanowiska kierownicze w podmiocie leczniczym niebędącym przedsiębiorcą (Dz. U. z 2012 r., poz. 182 z późn. zm.) oraz Regulamin konkursu.

 

  1. I. Wymagane kwalifikacje kandydata:

1)      tytuł zawodowy lekarza i tytuł specjalisty lub specjalizację II stopnia w  dziedzinie medycyny,

2)      co najmniej 10 letni staż pracy w zawodzie lekarza.

 

  1. II. Wymagane dokumenty:

1)      podanie o przyjęcie na stanowisko objęte konkursem wraz z numerem telefonu i adresem poczty elektronicznej, celem poinformowania o czynnościach związanych z postępowaniem konkursowym,

2)      dokumenty stwierdzające kwalifikacje zawodowe wymagane do zajmowania danego stanowiska,

3)      CV z opisem przebieg pracy zawodowej,

4)      dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,

5)      inne dokumenty, w szczególności potwierdzające dorobek i kwalifikacje zawodowe kandydata,

6)      zaświadczenie o niekaralności z datą nie wcześniejszą niż miesiąc przed dniem zgłoszenia do konkursu,

7) oświadczenie kandydata o braku prawomocnie orzeczonego wobec niego zakazu wykonywania zawodu, zawieszenia prawa wykonywania zawodu, ograniczenia prawa wykonywania zawodu lub zakazu zajmowania określonego stanowiska,

8)      oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach przeprowadzania postępowania konkursowego na dane stanowisko.

Kandydaci powinni składać dokumenty potwierdzające kwalifikacje w oryginałach, bądź kopie poświadczone za zgodność z oryginałem. Dostatecznym elementem potwierdzającym zgodność z oryginałem jest własnoręczny czytelny podpis kandydata na kserokopii, tj. „Potwierdzam za zgodność z oryginałem”.

Na prośbę SP WZOZ lub Komisji konkursowej kandydat jest obowiązany przedstawić oryginały dokumentów.

 

  1. III. Termin, sposób i miejsce składania dokumentów

 

Oferty z dokumentami kandydaci powinni składać w zaklejonych kopertach, umieszczając na nich swoje imię i nazwisko oraz adres z adnotacją:

 

„Konkurs na stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. lecznictwa Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie”

w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatu Stargardzkiego oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie SPWZOZ w Stargardzie.

Oferty  należy składać:

1)      osobiście w sekretariacie Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27, od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.00,

2) przesłać pocztą na adres Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

O zachowaniu terminu złożenia oferty decyduje data wpływu do Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

O terminie i miejscu przeprowadzenia konkursu kandydaci zostaną poinformowani indywidualnie, telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej. Przewidywany termin rozpatrzenia ofert do 21 dni, od upływu terminu składania ofert. Przewidywane miejsce otwarcia ofert: budynek administracji Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27.

SPWZOZ w Stargardzie zapewnia następujące warunki pracy i warunki socjalne:wynagrodzenie oraz warunki socjalne zgodnie z Zakładowym Regulaminem Wynagradzania SPWZOZ w Stargardzie z dnia 9 grudnia 2013 r.

Kandydaci mają możliwość zapoznania się z informacjami o stanie prawnym, organizacyjnym i ekonomicznym SPWZOZ w Stargardzie, w siedzibie podmiotu
przy ul. Wojska Polskiego 27 (budynek administracji).

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:32:05, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content