Postępowanie konkursowe nr 23/2022 poprzedzające zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego w godzinach dyżuru medycznego [UNIEWAŻNIENIE]

D Y R E K C J A
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
ul. Wojska Polskiego 27
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U.2022, poz.633)
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U.2021.1285 t.j.)
zaprasza oferentów do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych
w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie
1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez osobę legitymującą się nabyciem fachowych kwalifikacji do udzielania świadczeń zdrowotnych, o której mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii w ramach leczenia szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w godzinach dyżuru medycznego.
2. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.
3. Szczegółowe warunki konkursu, materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „formularz oferty” zostały udostępnione wyłącznie na stronie internetowej udzielającego zamówienia pod adresem www.zozstargard.pl lub mogą zostać przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany adres e-mail. Zgłoszeń w sprawie o udostępnienie ww. dokumentów można dokonywać:
a) telefonicznie pod nr tel. 91-5789-220,
b) na adres e-mail: i.kostkiewicz@zozstargard.pl
4. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.10.2022 r. do dnia 30.09.2025 r.
5. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
6. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie otorynolaryngologii w ramach leczenia szpitalnego ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego SPWZOZ w Stargardzie”. Nie otwierać do dnia 30.09.2022 roku do godz. 11.30” należy złożyć do dnia 30.09.2022 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.
7. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
8. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.
9. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 3.
10. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 30.09.2022 r. o godz. 11.30.
11. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.
12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
13. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.
14. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.
16. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

 

Ostatnia aktualizacja: 9 lutego 2023, 12:25:19, przez Magdalena Szramke

Załączniki

 • 1 pdf 2022 23 Formularz oferty
  Data dodania: 26 września 2022 12:20 Dodany przez: Magdalena Szramke Wielkość pliku: 477 KB Pobrania: 177
 • 2 pdf 2022 23 SWKO
  Data dodania: 26 września 2022 12:20 Dodany przez: Magdalena Szramke Wielkość pliku: 449 KB Pobrania: 168
 • 3 pdf 2022 23 WZÓR umowy
  Data dodania: 26 września 2022 12:20 Dodany przez: Magdalena Szramke Wielkość pliku: 531 KB Pobrania: 183
 • 4 pdf UNIEWAŻNIENIE KONKURSU brak oferty
  Data dodania: 9 lutego 2023 12:25 Dodany przez: Magdalena Szramke Wielkość pliku: 177 KB Pobrania: 130

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content