Konkurs ofert na udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu procedur anestezjologicznych [ROZSTRZYGNIĘCIE]

Postępowanie konkursowe nr 29/2018


 

D Y R E K C J A  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego 27  
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.)  
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)   zaprasza oferentów  do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) obowiązku udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych polegających na:

A) wykonywaniu procedur anestezjologicznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w ramach leczenia szpitalnego w zakresach:

Okulistyka – zespół chirurgii jednego dnia

Okulistyka – zespół chirurgii jednego dnia B18, B19;

B) wykonywaniu procedur anestezjologicznych na rzecz pacjentów, którym wykonywane będą świadczenia diagnostyczno-zabiegowe w Pracowni EPCW Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

2.  Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

3.  Od dnia 10.07.2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”

4.  Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.08.2018 r. do dnia 30.06.2022 r.

5. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

6.  Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu procedur anestezjologicznych w komórkach organizacyjnych Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie”, „Nie otwierać do dnia 23.07.2018 roku do godz. 12.30” należy złożyć do dnia 23.07.2018 r. do godz. 12.00 w Kancelarii (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.

7.  Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

8.  Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

9.  Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 3.

10.       Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 23.07.2018 r. o godz. 12.30.

11. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

13. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

14. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

16. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl


 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
nr 29/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na

udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych polegających na:

A) wykonywaniu procedur anestezjologicznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w ramach leczenia szpitalnego w zakresach:

Okulistyka – zespół chirurgii jednego dnia

Okulistyka – zespół chirurgii jednego dnia B18, B19;

B) wykonywaniu procedur anestezjologicznych na rzecz pacjentów, którym wykonywane będą świadczenia diagnostyczno-zabiegowe w Pracowni EPCW Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

 

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 68/2018 z dnia 10.07.2018 roku informuje, że w ww. postępowaniu wybrano następującego oferenta:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

Zakres świadczeń

1

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska

dr n. med. Arkadiusz Greczan

Ul. Aleksandra Zawadzkiego 52/1005,

71-246 Szczecin,

Udzielanie świadczeń zdrowotnych polegających na wykonywaniu

procedur anestezjologicznych na rzecz pacjentów hospitalizowanych w ramach leczenia szpitalnego w zakresach:

Okulistyka – zespół chirurgii jednego dnia

Okulistyka – zespół chirurgii jednego dnia B18, B19.

 

 

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:39:04, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content