Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych, w sytuacjach nagłych zastępstw, w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa [ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A

 

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego

 

Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

w Stargardzie

 

przy ul. Wojska Polskiego 27

 

na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r.

 

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)

 

oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r.

 

oświadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

 

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.)

 

zaprasza oferentów

 

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie świadczeń zdrowotnych

 

w

 

Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym

 

Zakładzie Opieki Zdrowotnej

 

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych, w sytuacjach nagłych zastępstw, w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa:

A) Pakiet A, który obejmuje następujące komórki organizacyjne SPWZOZ w Stargardzie:

  • oddział chorób wewnętrznych,
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
  • szpitalny oddział ratunkowy,

 

B) Pakiet B, który obejmuje pozostałe komórki organizacyjne SPWZOZ w Stargardzie (oddziały, poradnie, pracownie diagnostyczne).

II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

III. Od dnia 21.06.2017 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie przy ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty”.

IV. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta od dnia 01.07.2017 r. do dnia 30.06.2018 r.

V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych zastępstw, w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa:

A) Pakiet A, który obejmuje następujące komórki organizacyjne SPWZOZ w Stargardzie:

  • oddział chorób wewnętrznych,
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
  • szpitalny oddział ratunkowy,

B) Pakiet B, który obejmuje pozostałe komórki organizacyjne SPWZOZ w Stargardzie (oddziały, poradnie, pracownie diagnostyczne).

Nie otwierać do dnia 27.06.2017 r. do godz. 13.00”

należy złożyć do dnia 27.06.2017 r. do godz. 12.30 w Kancelarii  (pokój nr 007 – budynek Administracji) Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.

VII. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

IX. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie

określonym w pkt III.

X. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 27.06.2017 r. o godz. 13.00.

XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

XIII. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 5 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

XIV. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl


 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielania świadczeń zdrowotnych w sytuacjach nagłych zastępstw, w zakresie pielęgniarstwa i położnictwa:

A) Pakiet A, który obejmuje następujące komórki organizacyjne SPWZOZ w Stargardzie:

  • oddział chorób wewnętrznych,
  • oddział anestezjologii i intensywnej terapii,
  • szpitalny oddział ratunkowy,

B) Pakiet B, który obejmuje pozostałe komórki organizacyjne SPWZOZ w Stargardzie (oddziały, poradnie, pracownie diagnostyczne).

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 43/2017 z dnia 21.06.2017 r. informuje,
że w ww. postępowaniu z dnia 05.07.2017 r. wybrano następującego oferenta:

Zakres świadczeń dla pielęgniarki i położnej zatrudnionej/ nie będącej pracownikiem

w SPWZOZ w Stargardzie

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

Pakiet A, który obejmuje następujące komórki organizacyjne SPWZOZ w Stargardzie: oddział chorób wewnętrznych

1

Anna Nowak „Help-Med.”

ul. Łabędzia 19H,

73-110 Stargard

Pakiet A, który obejmuje następujące komórki organizacyjne SPWZOZ w Stargardzie: oddział anestezjologii i intensywnej terapii

1

Anna Nowak „Help-Med.”

ul. Łabędzia 19H,

73-110 Stargard

Pakiet A, który obejmuje następujące komórki organizacyjne SPWZOZ w Stargardzie: szpitalny oddział ratunkowy

1

Anna Nowak „Help-Med.”

ul. Łabędzia 19H,

73-110 Stargard

Pakiet B, który obejmuje następujące komórki organizacyjne SPWZOZ w Stargardzie: oddziały, poradnie, pracownie

1

Anna Nowak „Help-Med.”

ul. Łabędzia 19H,

73-110 Stargard

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:32:45, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content