Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii [ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego 27  
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.)  
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)  
zaprasza oferentów  do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

 

 1. 1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia
  15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie otorynolaryngologii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Otolaryngologicznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w godzinach dyżuru medycznego.
 2. 2. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.
  1. 3. Od dnia 18.07.2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne
   o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”
  2. 4. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 27.07.2018 r. do dnia 30.06.2021 r.
  3. 5. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
   1. 6. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych
    w zakresie otolaryngologii. Nie otwierać do dnia 25.07.2018 roku do godz. 11.30”
    należy złożyć do dnia 25.07.2018 r. do godz. 11.00 w Kancelarii (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.
   2. 7. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
   3. 8. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.
   4. 9. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 3.

10. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 25.07.2018 r. o godz. 11.30.

11. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

13. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

14. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

16. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz
o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl


 

 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału otorynolaryngologicznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w godzinach dyżuru medycznego.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem nr 72/2018 z dnia 18.07.2018 r. Dyrektora SPWZOZ
w Stargardzie informuje, że w ww. postępowaniu wybrano następującego oferenta:

Zakres świadczeń

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

– udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie otolaryngologii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem oddziału otorynolaryngologicznego SPWZOZ w Stargardzie w godzinach dyżuru medycznego

1

Krystyna Wojtkiewicz

Ul. Wiosenna 12, 72-004 Tanowo, gm. Police

Komisja Konkursowa:

Przewodniczący                                    Barbara Turkiewicz                    ……………………………….

Zastępca Przewodniczącego                  Ewelina Witkowska                   ………………………………

Członek                                              Rafał Dziubek                           ………………………………

Sekretarz                                              Iwona Kostkiewicz                   ………………………………..

Zatwierdzam:

……………………………

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:39:04, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content