Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii lub neonatologii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Pediatrycznego lub Oddziału Neonatologicznego [ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego 27  
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.)  
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)  
zaprasza oferentów  do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

 

1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) obowiązku:

1) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie:

A) w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,

B) w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałem,

2) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie:

A) w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,

B) w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałem,

3) udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii i pediatrii w ramach leczenia szpitalnego,
ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Neonatologicznego i Pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie:

A)  w godzinach dyżuru medycznego,

B)  pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego postępowania oraz ich udzielaniem w związku z wezwaniem przez lekarza dyżurnego oddziału.

4) udzielania specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Neonatologicznej SPWZOZ w Stargardzie, w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, wynikającej z zawartej z oferentem umowy o zakresie świadczeń określonych w pkt. 1A)
lub 2A.

2. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

3. Od dnia 16.02.2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać
się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”

4. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.03.2018 r. do dnia 28.02.2021 r.

5. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

6. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie ………………………. w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału …………………. w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej/w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałem/w godzinach dyżuru medycznego/pozostawania w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych”.„Nie otwierać do dnia 22.02.2018 roku do godz. 11.30” należy złożyć do dnia 22.02.2018 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.

7. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

8. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

9. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 3.

10. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 22.02.2018 r. o godz. 11.30.

11. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

13. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

14. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

16. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl


OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
nr 07/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na

1) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie pediatrii w ramach leczenia szpitalnego,
ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie:

A) w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,

B) w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałem,

2) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Neonatologicznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie:

A) w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,

B) w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałem,

3) udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii i pediatrii w ramach leczenia szpitalnego, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Neonatologicznego i Pediatrycznego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie:

A)  w godzinach dyżuru medycznego,

B)  pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych będących przedmiotem niniejszego postępowania oraz ich udzielaniem w związku z wezwaniem przez lekarza dyżurnego oddziału.

4) udzielanie specjalistycznych świadczeń zdrowotnych w zakresie neonatologii w ramach ambulatoryjnej opieki specjalistycznej w Poradni Neonatologicznej SPWZOZ w Stargardzie,
w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, wynikającej z zawartej z oferentem umowy o zakresie świadczeń określonych w pkt. 1A) lub 2A.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 16/2018 z dnia 16.02.2018 roku informuje, że w ww. postępowaniu wybrano następujących oferentów:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

Zakres świadczeń

6

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Stanisław Szagdaj

ul. Adama Mickiewicza 5a, Morzyczyn, 73-108 Kobylanka

Udzielanie świadczeń zdrowotnych           w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałem, pełnienie dyżurów medycznych, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

5

Indywidualna  Praktyka Lekarska Barbara Borucka

ul. Środkowa 4a/6, 73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych          w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, pełnienie dyżurów medycznych, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

4

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Anna Cieślak Puchalska

ul. Trentowskiego 10A, 71-303 Szczecin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, pełnienie dyżurów medycznych

8

Indywidualna  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jolanta Greszta Madziar

ul. Dąbrówki 8, 73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych          w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, pełnienie dyżurów medycznych, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

9

Indywidualna Praktyka Lekarska Wiktor Zioło

ul. Sadowa 1, 73-110 Stargard

pełnienie dyżurów medycznych, pozostawanie w gotowości do udzielania świadczeń zdrowotnych

2

Milena Dołgoszyja

osiedle Kasztanowe 3c/8, 70-895 Szczecin

pełnienie dyżurów medycznych

3

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Zofia Sawicka

ul. Parkowa 5/9, 71-600 Szczecin

pełnienie dyżurów medycznych

1

Indywidualna Praktyka Lekarska             i Zarządzania Ryszard Chmurowicz

os. Zachód B1/F 16, 73-110 Stargard

pełnienie dyżurów medycznych

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:37:56, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content