Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz rehabilitacji neurologicznej [ROZSTRZYGNIĘCIE]

D Y R E K C J A  
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie

ul. Wojska Polskiego 27  
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.)  
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.   o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1938 ze zm.)  
zaprasza oferentów  do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy
o udzielanie świadczeń zdrowotnych

w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie

1. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 160 ze zm.) obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz rehabilitacji neurologicznej w ramach rehabilitacji leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie:

A)    w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,

B)     w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałami rehabilitacyjnymi,

C)     w godzinach dyżuru medycznego.

2. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

3. Od dnia 08.03.2018 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać
się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”

4, Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na czas określony, tj. od dnia 01.04.2018 r. do dnia 31.03.2021 r.

5, Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

6. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie rehabilitacji leczniczej. Nie otwierać do dnia 15.03.2018 roku do godz. 11.30”
należy złożyć do dnia 15.03.2018 r. do godz. 11.00 w Sekretariacie (budynek Administracji) SPWZOZ w Stargardzie lub przesłać do siedziby Udzielającego zamówienia.

7. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

8.  Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

9. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt. 3.

10. Komisyjne otwarcie oferty nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 15.03.2018 r. o godz. 11.30.

11. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

12. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

13. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 7 dni od dnia rozstrzygnięcia postępowania.

14. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ w Stargardzie, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie o rozstrzygnięciu postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.

15. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu.

16. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl


 

OGŁOSZENIE O ROZSTRZYGNIĘCIU POSTĘPOWANIA KONKURSOWEGO
nr 10/2018

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych
w zakresie rehabilitacji ogólnoustrojowej oraz rehabilitacji neurologicznej w ramach rehabilitacji leczniczej, ze szczególnym uwzględnieniem Oddziału Rehabilitacyjnego oraz Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej
w Stargardzie:

A)     w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej,

B)      w dni powszednie w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałami rehabilitacyjnymi,

C)     w godzinach dyżuru medycznego.

 

Komisja Konkursowa powołana Zarządzeniem Dyrektora SPWZOZ nr 27/2018 z dnia 08.03.2018 roku informuje, że w ww. postępowaniu wybrano następujących oferentów:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Adres

Zakres świadczeń

5

Indywidualna Specjalistyczna Praktyka Lekarska Ewa Błaszczyk

Tychowo 93, 73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych           w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej wraz z funkcją kierowania oddziałem, pełnienie dyżurów medycznych

3

Indywidualna  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Marek Sawrymowicz

ul. Łukasińskiego 12F,

71-254 Szczecin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych          w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, pełnienie dyżurów medycznych

4

Indywidualna  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Danuta Burdyńska

ul. Jagodowa 13, Sowno,

73-110 Stargard

Udzielanie świadczeń zdrowotnych          w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, pełnienie dyżurów medycznych

6

Indywidualna  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Monika Szyszko-Sarnecka

Ul. Jarząbków 8A, 70-886 Szczecin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych          w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej, pełnienie dyżurów medycznych

2

Indywidualna  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Artur Cincio

Ul. Spokojna 50, 70-892 Szczecin

Udzielanie świadczeń zdrowotnych          w godzinach normalnej ordynacji lekarskiej

1

Indywidualna  Specjalistyczna Praktyka Lekarska Jerzy Olszewski

Ul. Kaszubska 16, 73-110 Stargard

pełnienie dyżurów medycznych

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:38:09, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content