Konkurs ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa [UNIEWAŻNIENIE]

D Y R E K C J A

Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27

na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r.

o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.)

oraz Ustawy z dnia 27.08.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych

(t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.)

zaprasza oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy

o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) – obowiązku udzielania świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa.

II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

III. Od dnia 09.05.2017 r. w godz. od 08.00 do 15.00 w Dziale Organizacji i Rozliczeń Świadczeń Medycznych (pokój nr 003 – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty.”

IV. Umowa na świadczenia objęte konkursem ofert zostanie zawarta na okres od dnia 17.05.2017 r. do dnia
31.01.2019 r.

V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa”, „Nie otwierać do dnia 16.05.2017 r. do godz. 11.30” należy złożyć w Kancelarii (pokój nr 15 – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie do dnia 16.05.2017 r. do godz. 11.00.

VII. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

IX. Oferta powinna być sporządzona na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym
w pkt III.

X. Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Konkursowej, które odbędzie się w siedzibie Udzielającego zamówienia, ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie, w dniu 16.05.2017 r. o godz. 11.30.

XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz oferty.

XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

XIII. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

XIV. Oferent może złożyć umotywowany protest do Udzielającego zamówienia dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o jego wyniku.

XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl


 

OGŁOSZENIE

W sprawie unieważnienia postępowania prowadzonego w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie.

 

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie w dniu 16.05.2017 r. unieważniła postępowanie w trybie konkursu ofert na udzielanie świadczeń zdrowotnych na podstawie art. 150 ust. 1 pkt 3 Ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 581 ze zm.) w związku z art. 26 ust. 4 Ustawy o działalności leczniczej  (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 618 ze zm.) z powodu odrzucenia wszystkich ofert.


OGŁOSZENIE O ODRZUCENIU OFERTY ZŁOŻONEJ W TOKU POSTĘPOWANIA PROWADZONEGO W TRYBIE KONKURSU OFERT NA UDZIELANIE ŚWIADCZEŃ ZDROWOTNYCH
Z ZAKRESU PIELĘGNIARSTWA W SPWZOZ W STARGARDZIE.

Komisja konkursowa powołana Zarządzeniem nr 27/2017 z dnia 09 maja 2017 r. Dyrektora Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie informuje, że w toku postępowania konkursowego na udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu pielęgniarstwa w Samodzielnym Publicznym Wielospecjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Stargardzie odrzucono następującego oferenta:

Numer oferty

Nazwa oferenta

Przyczyny odrzucenia oferty

1.

„BIZNES PARTNER Sp. z o.o.”

ul. Narutowicza 7/9

90-117 Łódź

Niespełnienia warunków określonych w Rozdziale XII ust. 3 lit. a) pkt 2 SWKO, tj.

  1. Niespełnienia wymaganych warunków określonych przez Udzielającego zamówienie (zgodnie z pkt VI ust. 2 należy złożyć formularz oferty – oryginał wraz z załącznikami w formie kserokopii poświadczonej przez siebie za zgodność z oryginałem).

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 11:32:31, przez Administrator


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.


Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii
Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii
Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej
Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej
Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole.

Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content