Konkurs ofert na udzielenie świadczeń zdrowotnych całodobowo oraz pełnienie dyżuru medycznego pacjentom przyjętym do SOR SPWZOZ [ROZSTRZYGNIĘCIA]

Rozstrzygnięcie konkursu ofert ogłoszonego 30.10.2013 r.:

1. udzielanie całodobowych świadczeń zdrowotnych – pacjentom przyjętym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim,

2. udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego – pacjentom przyjętym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPWZOZ Stargardzie Szczecińskim.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim informuje, iż w wyniku prowadzonego postępowania  konkursowego w terminie
do 05 sierpnia 2014 roku wybrano ofertę złożoną przez:

  1. Indywidualną Praktykę Lekarską lek. Gerard Wróbel ul. Poznańska 1e/22, 71-785 Szczecin – udzielanie świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego – pacjentom przyjętym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie Szczecińskim;

D Y R E K C J A
Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej

 

ul. Wojska Polskiego 27

 

w Stargardzie Szczecińskim
na podstawie ustawy z dnia 15.04.2011 r.
o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654)
oraz ustawy z dnia 27.08.2004 r.
o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
(Dz. U. z 2008, Nr 164, poz. 1027 ze zm.)
zaprasza oferentów
do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy o udzielenie świadczeń opieki zdrowotnej

 

I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 ze zm.) obowiązku:

1. udzielania całodobowych świadczeń zdrowotnych – pacjentom przyjętym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPWZOZ
w Stargardzie Szczecińskim,

2. udzielania świadczeń zdrowotnych – pełnienie dyżuru medycznego – pacjentom przyjętym do Szpitalnego Oddziału Ratunkowego SPWZOZ Stargardzie Szczecińskim.

II. Od dnia 30.10.2013 r. w godz. od 8.00 do 15.00 w Dziale Statystyki, Analiz i Usług Medycznych (pokój nr 003 – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty”.
III. Konkurs ofert ma charakter ciągły, odbywa się cyklicznie w każdym tygodniu i obowiązuje do odwołania. Oferty należy składać do każdego wtorku do godz. 09.00. Oferta złożona po tym terminie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu w następnym tygodniu.
IV. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.
V. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na udzielanie świadczeń ……..”, „Nie otwierać do dnia ….. do godz. ……” należy złożyć w Kancelarii  (pokój nr 15 – Administracja) SPWZOZ w Stargardzie Szczecińskim lub przesłać do siedziby u.z.
VI. Celem dokonania poprawek – oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.
VII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.
VIII. Oferty powinny być sporządzone na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt II.
IX. Komisyjne otwarcie ofert następowało będzie na posiedzeniach Komisji Konkursowej, które będą się odbywały w siedzibie u.z.,
ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie Szczecińskim., w każdy wtorek o godz. 09.30. Jeżeli dzień otwarcia ofert wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, otwarcie ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie kalendarzowym.
X. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.
XI. Okres obowiązywania umowy do dnia 31.12.2014 r., z terminem rozpoczęcia udzielania świadczeń od dnia ustalonego przez strony.
XII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.
XIII. O rozstrzygnięciu konkursu ofert SPWZOZ ogłosi na stronie internetowej www.zozstargard.pl w terminie 2 dni od dnia rozstrzygnięcie postępowania.
XIV. Podmiot biorący udział w postępowaniu może wnieść do Dyrektora SPWZOZ, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia o rozstrzygnięciu postępowania, odwołanie dotyczące rozstrzygnięcia postępowania. Odwołanie wniesione po terminie nie podlega rozpatrzeniu.
XV. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert i terminu ogłoszenia rozstrzygnięcia konkursu ofert.
XVI. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 10:15:12, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content