Konkurs ofert na udzielenie świadczeń polegająych na wykonywaniu sekcji zwłok wraz z badaniami histopatologicznymi na rzecz SPZZOZ

D Y R E K C J A

Samodzielnego Publicznego Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej

w Stargardzie Szczecińskim ul. Wojska Polskiego 27

na podstawie Ustawy z dnia 15.04.2011 r.

o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.)

zaprasza oferentów

do składania ofert i uczestnictwa w konkursie ofert poprzedzającym zawarcie umowy

o udzielenie świadczeń zdrowotnych

I. Przedmiotem konkursu ofert jest przyjęcie przez podmiot wymieniony w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. Nr 112, poz. 654 z późn. zm.) obowiązku udzielania świadczeń polegających na wykonywaniu sekcji zwłok wraz z badaniami histopatologicznymi na rzecz SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim.

II. Oferenci muszą legitymować się doświadczeniem zawodowym i odpowiednimi kwalifikacjami.

III. Od dnia 27.12.2011 r. w godz. 8.00 do 15.00 w Dziale Statystyki, Analiz i Usług Medycznych (pokój nr 003 – budynek Administracji) SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim ul. Wojska Polskiego 27 można zapoznać się ze szczegółowymi warunkami konkursu ofert i odebrać materiały informacyjne o przedmiocie konkursu oraz „Formularz oferty”.

IV. Konkurs ofert ma charakter ciągły, odbywa się cyklicznie w każdym miesiącu i obowiązuje do odwołania. Oferty należy składać do 30-go dnia każdego miesiąca do godz. 09.00. Oferta złożona po tym terminie będzie brana pod uwagę przy rozstrzyganiu konkursu w następnym miesiącu.

V. Oferta złożona po odwołaniu konkursu zostanie zwrócona Oferentowi bez otwierania.

VI. Ofertę w zapieczętowanej kopercie oznaczonej „Oferta na świadczenie usług polegających na wykonywaniu sekcji zwłok”, „Nie otwierać do dnia ….. do godz. ………” należy złożyć w Kancelarii (pokój nr 15 – budynek administracji) SPZZOZ w Stargardzie Szczecińskim lub przesłać do siedziby u.z.

VII. Celem dokonania poprawek – Oferent może wycofać wcześniej złożoną ofertę i złożyć ją ponownie, pod warunkiem zachowania wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wybór drogi pocztowej dla przesłania oferty następuje na ryzyko Oferenta.

IX. Oferty powinny być sporządzone na formularzu, który można otrzymać w miejscu i czasie określonym w pkt III.

X. Komisyjne otwarcie ofert następowało będzie na posiedzeniach Komisji Konkursowej, które będą się odbywały w siedzibie u.z., ul. Wojska Polskiego 27 w Stargardzie Szczecińskim 30-go dnia każdego miesiąca o godz. 10.30. Jeżeli dzień otwarcia ofert wypada na dzień ustawowo wolny od pracy, otwarcie ofert nastąpi w pierwszym dniu roboczym po terminie kalendarzowym.

XI. Oferent winien należycie wypełnić Formularz Oferty.

XII. Umowa na świadczenie wymienione w ogłoszeniu zostanie zawarta od dnia 01.01.2012 r. do dnia 31.12.2013 r.

XIII. Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

XIV.O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

XV. Oferent może złożyć umotywowany protest do u.z. dotyczący rozstrzygnięcia konkursu w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o jego wyniku.

XVI. Organizator konkursu zastrzega sobie prawo do odwołania w całości lub w części konkursu bez podania przyczyny oraz do przesunięcia terminu składania ofert.

XVII. Organizator zawiadamia, że treść ogłoszenia o konkursie ofert, informacja o odwołaniu konkursu oraz o przesunięciu terminu składania ofert zamieszczona będzie na stronie internetowej: www.zozstargard.pl

Ostatnia aktualizacja: 13 listopada 2020, 10:14:47, przez Administrator

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Wielospecjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Stargardzie pilnie zatrudni lekarzy – specjalistów.

.tg {border-collapse:collapse;border-spacing:0;} .tg td{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg th{border-color:black;border-style:solid;border-width:1px; font-weight:normal;overflow:hidden;padding:5px 3px;word-break:normal;} .tg .tg-c3ow{border-color:inherit;text-align:center;vertical-align:top} .tablelek{margin: 0 auto; margin-bottom: 10px;} Specjalistów w dziedzinie pediatrii/neonatologii Specjalistę w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii Specjalistę w dziedzinie rehabilitacji medycznej Specjalistę w dziedzinie chirurgii ortopedycznej Specjalistę w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Proponujemy bardzo atrakcyjne warunki finansowe oraz pracę w zgranym i przyjaznym zespole. Kontakt: adres e-mail: biuro@zozstargard.pl telefonicznie: 91 578 92 08, 91 578 92 20.

Skip to content